Холдинг википедия – Холдинг — Вікіпедія

Холдинг — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Холдинг, голдинг[1] (англ. holding — утримання, зберігання) — сукупність материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній. Крім простих холдингів, що являють собою материнське товариство і одне або декілька контрольованих ним дочірніх товариств (про яких говорять, що вони у відношенні один до одного є «сестринськими» компаніями) існують і складніші холдингові структури, в яких дочірні товариства самі виступають як материнські компанії у відношенні до інших компаній. При тому материнська компанія, що стоїть на чолі всієї структури холдингу, іменується холдинговою компанією. Контроль материнської компанії за своїми дочірніми товариствами здійснюється як за допомогою домінуючої участі в їхньому статутному капіталі, так і за допомогою визначення їхньої господарської діяльності (наприклад, виконуючи функції їхнього одноосібного виконавчого органу), так і іншим чином, передбаченим законодавством.

Характерні риси холдингу[ред. | ред. код]

1. Концентрація акцій фірм різних галузей і сфер економіки або фірм, розташованих в різних регіонах.

2. Багатоступінчатість, тобто наявність дочірніх, онучатих і інших споріднених компаній. Нерідко холдинг є пірамідою, очолюваною однією або двома фірмами.

3. Централізація управління в рамках групи шляхом вироблення материнською компанією глобальної політики і координації сумісних дій підприємств за такими напрямками:

 • вироблення єдиної тактики і стратегії в глобальному масштабі;
 • реорганізація компаній і визначення внутрішньої структури холдингу;
 • здійснення міжфірмових зв’язків;
 • фінансування капіталовкладень в розробку нової продукції;
 • надання консультаційних і технічних послуг.

Холдинги розрізняються за типами інтеграції:

 • вертикально інтегровані — є ланцюгом підприємств (у тому числі і підприємства-суміжники), об’єднаних єдиною метою діяльності.
 • горизонтально інтегровані — використовуються підприємцями для диверсифікації виробництва і ефективного розподілу інвестицій.

Також холдинг може означати:

 1. Придбання контрольних пакетів акцій та створення холдинг-компаній.
 2. Підприємство, фірма, акціонерне товариство, що є власником частини або всіх акцій іншого підприємства та здійснює контроль над його діяльністю.

uk.wikipedia.org

Холдинг — Википедия. Что такое Холдинг

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся акции.

Виды холдингов

Существуют:

 • простые холдинги, которые представляют собой:
  • одно материнское общество;
  • одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются «сестринскими» компаниями).
 • более сложные холдинговые структуры, в которых:

Контроль материнской компании

Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их исполнительного органа), а также и иным, предусмотренным законодательством, образом.

Характерные черты холдинга

 1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.
 2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности.
 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки материнской компанией глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:
  • выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
  • реорганизация компаний и определение внутренней структуры холдинга;
  • осуществление межфирменных связей;
  • финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;
  • предоставление консультационных и технических услуг.

Типы холдинга

 1. В зависимости от способа установления контроля головной компании над дочерними фирмами выделяют:
  • имущественный холдинг, в котором материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерней;
  • договорной холдинг, в котором у головной компании нет контрольного пакета акций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании заключённого между ними договора.
 2. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компания, различают:
  • чистый холдинг, в котором головная компания владеет контрольными пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведёт никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;
  • смешанный холдинг, в котором головная компания ведёт хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям.
 3. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний выделяют:
  • интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой. Данный тип холдингов получил широкое распространение в нефтегазовом комплексе, где под руководством головной компании объединены предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции;
  • конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом. Каждое из дочерних предприятий ведёт свой бизнес, ни в коей мере не зависящий от других «дочек».
 4. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают:
  • классический холдинг, в котором головная компания контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не владеют акциями головной компании, хотя абсолютно исключить такую возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты акций материнской компании;
  • перекрестный холдинг, при котором предприятия владеют контрольными пакетами акций друг друга. Такая форма холдингов характерна для Японии, где банк владеет контрольным пакетом акций предприятия, а оно обладает контрольным пакетом акций банка. Таким образом, происходит сращивание финансового и промышленного капитала, что, с одной стороны, облегчает предприятию доступ к финансовым ресурсам, имеющимся у банка, а с другой стороны, даёт банкам возможность полностью контролировать деятельность дочерних фирм, предоставляя им кредиты.

Агрохолдинг

Агрохолдинг — это группа юридических лиц, осуществляющая сельскохозяйственную деятельность и деятельность по реализации сельхозпродукции. Иными словами, агрохолдинг — это холдинговая компания, которая занимается производством продуктов питания (обеспечением населения продовольствием). В свою очередь, холдинг (от англ. holding «владение») — совокупность материнской (управляющей) компании и контролируемых ею дочерних предприятий, холдинг, специализирующийся в сельскохозяйственной отрасли.

См. также

wiki.sc

холдинг — Викисловарь

В Википедии есть страница «холдинг».

Содержание

 • 1 Русский
  • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
  • 1.2 Произношение
  • 1.3 Семантические свойства
   • 1.3.1 Значение
   • 1.3.2 Синонимы
   • 1.3.3 Антонимы
   • 1.3.4 Гиперонимы
   • 1.3.5 Гипонимы
  • 1.4 Родственные слова
  • 1.5 Этимология
  • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
  • 1.7 Перевод
  • 1.8 Библиография

Морфологические и синтаксические свойства[править]

падежед. ч.мн. ч.
Им.хо́лдингхо́лдинги
Р.хо́лдингахо́лдингов
Д.хо́лдингухо́лдингам
В.хо́лдингхо́лдинги
Тв.хо́лдингомхо́лдингами
Пр.
хо́лдинге
хо́лдингах

хо́л-динг

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -холдинг-.

Произношение[править]

 • МФА: [ˈxoɫdʲɪnk] 

ru.wiktionary.org

Холдинг Википедия

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся акции.

Виды холдингов

Существуют:

 • простые холдинги, которые представляют собой:
  • одно материнское общество;
  • одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются «сестринскими» компаниями).
 • более сложные холдинговые структуры, в которых:

Контроль материнской компании

Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их исполнительного органа), а также и иным, предусмотренным законодательством, образом.

Характерные черты холдинга

 1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.
 2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности.
 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки материнской компанией глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:
  • выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
  • реорганизация компаний и определение внутренней структуры холдинга;
  • осуществление межфирменных связей;
  • финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;
  • предоставление консультационных и технических услуг.

Типы холдинга

 1. В зависимости от способа установления контроля головной компании над дочерними фирмами выделяют:
  • имущественный холдинг, в котором материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерней;
  • договорной холдинг, в котором у головной компании нет контрольного пакета акций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании заключённого между ними договора.
 2. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компания, различают:
  • чистый холдинг, в котором головная компания владеет контрольными пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведёт никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;
  • смешанный холдинг, в котором головная компания ведёт хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям.
 3. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний выделяют:
  • интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой. Данный тип холдингов получил широкое распространение в нефтегазовом комплексе, где под руководством головной компании объединены предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции;
  • конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом. Каждое из дочерних предприятий ведёт свой бизнес, ни в коей мере не зависящий от других «дочек».
 4. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают:
  • классический холдинг, в котором головная компания контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не владеют акциями головной компании, хотя абсолютно исключить такую возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты акций материнской компании;
  • перекрестный холдинг, при котором предприятия владеют контрольными пакетами акций друг друга. Такая форма холдингов характерна для Японии, где банк владеет контрольным пакетом акций предприятия, а оно обладает контрольным пакетом акций банка. Таким образом, происходит сращивание финансового и промышленного капитала, что, с одной стороны, облегчает предприятию доступ к финансовым ресурсам, имеющимся у банка, а с другой стороны, даёт банкам возможность полностью контролировать деятельность дочерних фирм, предоставляя им кредиты.

Агрохолдинг

Агрохолдинг — это группа юридических лиц, осуществляющая сельскохозяйственную деятельность и деятельность по реализации сельхозпродукции. Иными словами, агрохолдинг — это холдинговая компания, которая занимается производством продуктов питания (обеспечением населения продовольствием). В свою очередь, холдинг (от англ. holding «владение») — совокупность материнской (управляющей) компании и контролируемых ею дочерних предприятий, холдинг, специализирующийся в сельскохозяйственной отрасли.

См. также

wikiredia.ru

Холдинг Википедия

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся акции.

Виды холдингов[ | ]

Существуют:

 • простые холдинги, которые представляют собой:
  • одно материнское общество;
  • одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются «сестринскими» компаниями).
 • более сложные холдинговые структуры, в которых:

Контроль материнской компании[ | ]

Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их исполнительного органа), а также и иным, предусмотренным законодательством, образом.

Характерные черты холдинга[ | ]

 1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.
 2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности.
 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки материнской компанией глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:
  • выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
  • реорганизация компаний и определение внутренней структуры холдинга;
  • осуществление межфирменных связей;
  • финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;
  • предоставление консультационных и технических услуг.

Типы холдинга[ | ]

 1. В зависимости от способа установления контроля головной компании над дочерними фирмами выделяют:
  • имущественный холдинг, в котором материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерней;
  • договорной холдинг, в котором у головной компании нет контрольного пакета акций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании заключённого между ними договора.
 2. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компания, различают:
  • чистый холдинг, в котором головная компания владеет контрольными пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведёт никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;
  • смешанный холдинг, в котором головная компания ведёт хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям.
 3. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний выделяют:
  • интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой. Данный тип холдингов получил широкое распространение в нефтегазовом комплексе, где под руководством головной компании объединены предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции;
  • конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом. Каждое из дочерних предприятий ведёт свой бизнес, ни в коей мере не зависящий от других «дочек».
 4. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают:
  • классический холдинг, в котором головная компания контролирует дочерние фирмы в силу своего

ru-wiki.ru

Холдинг — Википедия

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся акции.

Типы холдингов[править]

Существуют:

 • простые холдинги, которые представляют собой:
  • одно материнское общество;
  • одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются «сестринскими» компаниями).
 • более сложные холдинговые структуры, в которых:

Контроль материнской компании[править]

Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их исполнительного органа), а также и иным, предусмотренным законодательством, образом.

Характерные черты холдинга[править]

 1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.
 2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности.
 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки материнской компанией глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:
  • выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
  • реорганизация компаний и определение внутренней структуры холдинга;
  • осуществление межфирменных связей;
  • финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;
  • предоставление консультационных и технических услуг.
 1. В зависимости от способа установления контроля головной компании над дочерними фирмами выделяют:
  • имущественный холдинг, в котором материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерней;
  • договорной холдинг, в котором у головной компании нет контрольного пакета акций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании заключённого между ними договора.
 2. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компания, различают:
  • чистый холдинг, в котором головная компания владеет контрольными пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведёт никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;
  • смешанный холдинг, в котором головная компания ведёт хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям.
 3. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний выделяют:
  • интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой. Данный тип холдингов получил широкое распространение в нефтегазовом комплексе, где под руководством головной компании объединены предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции;
  • конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом. Каждое из дочерних предприятий ведёт свой бизнес, ни в коей мере не зависящий от других «дочек».
 4. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают:
  • классический холдинг, в котором головная компания контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не владеют акциями головной компании, хотя абсолютно исключить такую возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты акций материнской компании;
  • перекрестный холдинг, при котором предприятия владеют контрольными пакетами акций друг друга. Такая форма холдингов характерна для Японии, где банк владеет контрольным пакетом акций предприятия, а оно обладает контрольным пакетом акций банка. Таким образом, происходит сращивание финансового и промышленного капитала, что, с одной стороны, облегчает предприятию доступ к финансовым ресурсам, имеющимся у банка, а с другой стороны, даёт банкам возможность полностью контролировать деятельность дочерних фирм, предоставляя им кредиты.

www.wiki-wiki.ru

Холдинг — Википедия

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и сеть мелких дочерних компаний, которые она контролирует. Материнская компания владеет контрольным пакетом акций, а дочерние распределяют между собой оставшиеся акции.

Типы холдингов[править]

Существуют:

 • простые холдинги, которые представляют собой:
  • одно материнское общество;
  • одно либо несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к другу являются «сестринскими» компаниями).
 • более сложные холдинговые структуры, в которых:

Контроль материнской компании[править]

Контроль материнской компании за своими дочерними обществами осуществляется как посредством доминирующего участия в их уставном капитале, так и посредством определения их хозяйственной деятельности (например, выполняя функции их исполнительного органа), а также и иным, предусмотренным законодательством, образом.

Характерные черты холдинга[править]

 1. Концентрация акций фирм различных отраслей и сфер экономики или фирм, расположенных в различных регионах.
 2. Многоступенчатость, то есть наличие дочерних, внучатых и прочих родственных компаний. Нередко холдинг представляет собой пирамиду, возглавляемую одной или двумя фирмами, нередко разной национальной принадлежности.
 3. Централизация управления в рамках группы путём выработки материнской компанией глобальной политики и координации совместных действий предприятий по следующим направлениям:
  • выработка единой тактики и стратегии в глобальном масштабе;
  • реорганизация компаний и определение внутренней структуры холдинга;
  • осуществление межфирменных связей;
  • финансирование капиталовложений в разработку новой продукции;
  • предоставление консультационных и технических услуг.
 1. В зависимости от способа установления контроля головной компании над дочерними фирмами выделяют:
  • имущественный холдинг, в котором материнская компания владеет контрольным пакетом акций дочерней;
  • договорной холдинг, в котором у головной компании нет контрольного пакета акций дочернего предприятия, а контроль осуществляется на основании заключённого между ними договора.
 2. В зависимости от видов работ и функций, которые выполняет головная компания, различают:
  • чистый холдинг, в котором головная компания владеет контрольными пакетами акций дочерних предприятий, но сама не ведёт никакой производственной деятельности, а выполняет только контрольно-управленческие функции;
  • смешанный холдинг, в котором головная компания ведёт хозяйственную деятельность, производит продукцию, оказывает услуги, но при этом выполняет и управленческие функции по отношению к дочерним предприятиям.
 3. С точки зрения производственной взаимосвязи компаний выделяют:
  • интегрированный холдинг, в котором предприятия связаны технологической цепочкой. Данный тип холдингов получил широкое распространение в нефтегазовом комплексе, где под руководством головной компании объединены предприятия по добыче, транспортировке, переработке и сбыту продукции;
  • конгломератный холдинг, который объединяет разнородные предприятия, не связанные технологическим процессом. Каждое из дочерних предприятий ведёт свой бизнес, ни в коей мере не зависящий от других «дочек».
 4. В зависимости от степени взаимного влияния компаний различают:
  • классический холдинг, в котором головная компания контролирует дочерние фирмы в силу своего преобладающего участия в их уставном капитале. Дочерние предприятия, как правило, не владеют акциями головной компании, хотя абсолютно исключить такую возможность нельзя. В ряде случаев они имеют мелкие пакеты акций материнской компании;
  • перекрестный холдинг, при котором предприятия владеют контрольными пакетами акций друг друга. Такая форма холдингов характерна для Японии, где банк владеет контрольным пакетом акций предприятия, а оно обладает контрольным пакетом акций банка. Таким образом, происходит сращивание финансового и промышленного капитала, что, с одной стороны, облегчает предприятию доступ к финансовым ресурсам, имеющимся у банка, а с другой стороны, даёт банкам возможность полностью контролировать деятельность дочерних фирм, предоставляя им кредиты.

www.wikiznanie.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *